خانه محصولات
دسته بندی محصولات

لیست محصولات

دستگاه پتوشور صنعتی 20 کیلوئی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه پتوشور صنعتی 20 کیلوئی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه پتوشور صنعتی 50 کیلوئی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه پتوشور صنعتی 50 کیلوئی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه پتوشوی صنعتی 60 کیلوئی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه پتوشوی صنعتی 60 کیلوئی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه پتوشور صنعتی 40 کیلوئی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه پتوشور صنعتی 40 کیلوئی ماشین سازی ارابه ایلقار

ماشین لباس شویی و پتوشور صنعتی 30 کیلوئی ماشین سازی ارابه ایلقار

ماشین لباس شویی و پتوشور صنعتی 30 کیلوئی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه پتوشور صنعتی 60 کیلوئی دو محوره ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه پتوشور صنعتی 60 کیلوئی دو محوره ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه پتوشوی صنعتی اتوماتیک 100 کیلوئی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه پتوشوی صنعتی اتوماتیک 100 کیلوئی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه پتوشور صنعتی اتوماتیک 80 کیلوئی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه پتوشور صنعتی اتوماتیک 80 کیلوئی ماشین سازی ارابه ایلقار