خانه محصولات
دسته بندی محصولات

لیست محصولات

دستگاه قالیشور اتوماتیک دوکاره دو ردیفه ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشور اتوماتیک دوکاره دو ردیفه ماشین سازی ارابه ایلقار

قالیشور اتوماتیک ریلی تک کاره دو فرشه

قالیشور اتوماتیک ریلی تک کاره دو فرشه

قالیشور اتوماتیک ریلی تک کاره تک فرشه

قالیشور اتوماتیک ریلی تک کاره تک فرشه

دستگاه قالیشوی اتوماتیک چندکاره ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشوی اتوماتیک چندکاره ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشور تمام اتوماتیک چهار کاره ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشور تمام اتوماتیک چهار کاره ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشور اتوماتیک تک کاره 4 فرشه

دستگاه قالیشور اتوماتیک تک کاره 4 فرشه

دستگاه قالیشور اتوماتیک میزی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشور اتوماتیک میزی ارابه ایلقار